Nasze realizacje - projekty

Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie.

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu:

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla Budowy mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej analizowano 3 warianty przebiegu trasy DK 75. Wszystkie warianty posiadają wspólny początek i koniec budowy drogi, w których zostały dowiązane do stanu istniejącego. Konstrukcja nowoprojektowanego obiektu mostowego na rzece Dunajec również została poddana wariantowaniu, zarówno pod względem samego rodzaju konstrukcji jak i przekroju. Rozpatrywano obiekt o przekroju 1-jezdniowym i 2-jezdniowym. Klasa techniczna drogi w przeprowadzonej analizie  GP zgodnie z „Koncepcją Przestrzenną Drogi Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – Słowacja”.

 

Odcinek rzeki nad, którym biegnie most jest początkowym odcinkiem zbiornika Rożnowskiego. Maksymalny przepływ wód powodziowych wynosi 5960 m3/s dla zlewni o powierzchni prawie 4500 km2.Pod względem administracyjnym obszar objęty wykonanym opracowaniem położony jest na terenie dwóch gmin: Chełmiec i Łososina Dolna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, w miejscowości Kurów.W przeprowadzonej analizie rozwiązań projektowych na etapie STEŚ szczególną uwagę poświęcono ograniczeniu do niezbędnego minimum oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.Ze względu na wymagania postawione przez RZGW co do sposobu przekroczenia koryta rzeki jednym przęsłem analizie poddane były warianty obiektów mostowych o konstrukcji typy extradosed lub łukowego. Tylko takie konstrukcje są zdolne do pokonania dużych rozpiętości przy występujących ograniczeniach terenowych i środowiskowych. Ograniczeniami wpływającymi na wybór typu konstrukcji nośnej mostu są z jednej strony wysokie stany wód w czasie powodzi, a z drugiej ograniczenie wysokości konstrukcji mostu ze względu na przelatujące ptaki, mające swoje żerowiska na Zbiorniku Rożnowskim.Konstrukcję nośną mostu w wariancie I stanowi dziewięcioprzęsłowy, obiekt typu „extradosed” (z ang. extradosed prestressed bridge – EPB) łączący ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. W konstrukcji mostu extradose część kabli sprężających poprowadzonych jest nad podporami (poza przekrojem dźwigara). Podpory pośrednie wykonane są w formie niskich pylonów, w których zakotwione są kable. Rozwiązanie takie umożliwia ich wymianę w przypadku takiej konieczności. Rozpiętość przęseł w osiach łożysk wynosi 43,00m+3x51,00m+240,00m+3x51,00m+43,00m = 632,00m. Całkowita szerokość pomostu B = 31,10.

 

Przekrój poprzeczny zaprojektowano, w części nurtowej, jako dźwigar skrzynkowy trójkomorowy o stałej wysokości 3,40 m (skrzynka stalowa połączona z płytą żelbetową, ze wspornikami o wysięgu 7,85m podpartymi zastrzałami. Na dojazdach do obiektu zaprojektowano konstrukcję nośną w postaci dźwigara skrzynkowego trójkomorowego o konstrukcji betonowej sprężonej stałe wysokości 3,40m, ze wspornikami o wysięgu 7,40 m podpartymi zastrzałami. Pylon zaprojektowano jako stalowy w kształcie litery V ze ściągiem stalowym w górnej płaszczyźnie. Układ olinowania w układzie promienistym. Pylon wysokości 30,00m i szerokości 38,00m. Ustrój nośny podwieszony w osi obiektu za pomocą par want w układzie promienistym. Zaprojektowano przyczółki masywne i podpory pośrednie w formie filarów masywnych pod pylonami i filarów dwusłupowych na pozostałych podporach. W wariancie drugim zaprojektowano sześcioprzęsłowy, obiekt zespolony, w części nurtowej łukowy stalowy z zespolonym pomostem (stalowo-betonowym), w pozostałych przęsłach płytowo – belkowy (belki stalowe o przekroju zamkniętym) z układem poprzecznic. Rozpiętość przęseł w osiach łożysk wynosi  40,00m+2x50,00m+120,00m+240,00m+120,00m = 620,00m. Całkowita szerokość pomostu B = 40,70 m. Przekrój poprzeczny zaprojektowano, w części nurtowej (przęsło nurtowe i przęsła sąsiednie) jako konstrukcję łukową o płynnej, zmiennej, krzywiźnie łuku. W środku łuku jego strzałka wynosi 19,50m. W płaszczyźnie łuków zastosowano zastrzały stalowe jako elementy zapewniające stateczność konstrukcji. Na poprzecznicach wykonany jest pomost żelbetowy.Łuk stalowy zaprojektowano jako konstrukcję stalową o przekroju zamkniętym. Łuki zaprojektowano jako nachylone do środka obiektu. Rozstaw łuków górą, w środku rozpiętości przęsła nurtowego, wynosi 19,78m. Po obu stronach pomostu zostaną wykonane, na umieszczonych na zewnątrz łuków wspornikach, ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 4,00m. W pozostałych analizowanych rozwiązaniach wariantowaniu podlegają rozpiętości przęseł i szerokości pomostu bazując na opisanych powyżej rozwiązaniach konstrukcyjnych mostu.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"