Nasze realizacje - projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr K1639

Klient: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Rok oddania projektu: 2009

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr K1639  Dębno - Niedzica - Granica Państwa na odcinku od km 0+070.00 do km 15+756.28 wraz z obiektmi inżynierskimi i infrastrukturą techniczną

Zaprojektowano drogę powiatową, jednojezdniowa, dwupasową, klasy techniczna Z.  Trasę przebudowywanej drogi prowadzona jest zasadniczo po śladzie istniejącej drogi z wyjątkiem dojazdu do projektowanego ronda w Niedzicy. Zadanie obejmowało także remont istniejących obiektów mostowych na potoku Białka Tatrzańska, na potoku Przykopa, - na potoku Branisko oraz na potoku Niedziczanka.

 

Nad potokiem Niedziczanka została zaprojektowana kładka pieszo – rowerowa w postaci blachownicy jednoprzęsłowej rozpiętości 37,90 m i szerokości 4,02 m z pomostem szczelnym i nawierzchnią drewnianą.Droga przebiega częściowo przez obszar Natura 2000 „Dolina Białki” oraz Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"